Wygrana kredytobiorcy – umowa z bankiem nieważna

Wygrana kredytobiorcy – umowa z bankiem nieważna

Gorącym tematem w mediach jest obecnie problematyka kredytów frankowych, uprawnień kredytobiorców i możliwości skutecznego dochodzenia swoich uprawnień przed sądem. My jednak chcieliśmy na problematykę kredytów bankowych, parabankowych, rzucić nieco inne światło.

Często do tut. Kancelarii po pomoc zwracają się Klienci, którzy borykają się z niekorzystnymi umowami kredytowymi, a co za tym idzie problemami z ich spłatą, jak również częstym owocem powyższego – spiralą zadłużenia. Czy w takiej sytuacji nic nie można zrobić? Trzeba spłacać? Ogłaszać upadłość konsumencką?

Problem wyjaśnimy stopniowo. Upadłość konsumencka jest oczywiście rozwiązaniem w przypadku spirali zadłużenia i braku zawinienia w jej powstaniu dłużnika, jednakże jest to problem złożony, który przybliżymy w odrębnym artykule. W dniu dzisiejszym chciałabym się z Państwem podzielić innym problemem.

Czy w sytuacji, kiedy zawarliśmy niekorzystną umowę kredytową, nie zrozumieliśmy jej znaczenia, istnieje dla nas szansa?  Tak. Tut. Kancelaria właśnie z sukcesem zakończyła proces przeciwko dużemu bankowiktórego przedmiotem była właśnie omawiana problematyka. Wyrokiem Sądu Klientka tut. Kancelarii w całości wygrała proces i orzeczono na jej rzecz zwrot kosztów.

Oczywiście co jasne, każda sprawa jest inna, wymaga indywidulanego podejścia. W sytuacji jednak, kiedy mamy wątpliwości czy nasze uprawnienia zawartą umową kredytową z bankiem (parabankiem) nie zostały naruszone, czy zawarta umowa jest ważna, zawsze zachęcamy do konsultacji.

Kodeks cywilny przewiduje regulację dotyczące nieważności czynności prawnych (np.: umów). Tak dla przykładu mogę Państwu wskazać art. 58 kodeksu cywilnego, który stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest także czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i mająca na celu obejście ustawy. Pytanie, które pojawi się w konsekwencji zacytowanego przepisu z pewnością zabrzmi następująco: nieważna będzie cała umowa, czy poszczególnego jej postanowienia? W przypadku kiedy nieważnością będzie dotknięta tylko część umowy (czynności prawnej), czynność pozostanie w mocy co do jej pozostałej części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Bank ma przecież silniejszą pozycję, czy ja mam jakieś szanse? Oczywiście. W obliczu przepisów prawa wszyscy jesteśmy równi i dysponujemy takimi samymi uprawnieniami. Stanowczo muszę rozwiać Państwa wątpliwości w tym zakresie. Nie jest tak, że w procesie, który wytaczają Państwo przeciwko bankowi, stajecie Państwo na przegranej pozycji. To na banku jako podmiocie profesjonalnym (Państwo jesteście przeważnie konsumentem) spoczywa szereg obowiązków, którym banki winne czynić zadość. Uprawnienia procesowe Państwa i banku są takie same. Taka sama pozostaje inicjatywa dowodowa i możność dochodzenia swoich praw przed sądem.

Dlatego w sytuacji problemów z którymi spotykacie się Państwo w zakresie tematyki, którą niniejszym artykułem przytaczamy, serdecznie Państwa zachęcamy do kontaktu z profesjonalistą. Dopiero rzetelna konsultacja prawnicza, pozwoli Państwu na ustalenie, czy z problematycznego położenia w którym się Państwo znaleźli, jest wyjście.

adwokat Aleksandra Maruszczak

About Aleksandra Maruszczak

Adwokat w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w procedurze karnej w tym również wykonawczej, szeroko pojętym prawie cywilnym jak również deweloperskim. W NOWICKI & Partnerzy obszarem jej aktywności zawodowej jest również prawo rodzinne oraz prawo ubezpieczeń komercyjnych. Adwokat Aleksandra Maruszczak gwarantuje prawne wsparcie osobom spotykającym się z problemami we współpracy z deweloperami oraz bankami. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać bardzo wcześnie, bowiem już na II roku studiów prawniczych. Z Kancelarią NOWICKI & Partnerzy związana jest od 2013 r. Na przestrzeni mijających lat, adw. Aleksandra Maruszczak wypracowała sobie doświadczenie we wskazywanych zakresach, z sukcesami broniąc interesów Klientów Kancelarii. Podczas współpracy z Klientami Kancelarii Mecenas Maruszczak zapewnia dyskrecję, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i empatię w powierzanych jej problemach. Służy pomocą i wyczerpująco wyjaśnia spojrzenie prawne będące konsekwencją stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta. Wielokrotny stypendysta, m.in. stypendium Rektora UWr za szczególne osiągnięcia naukowe. Przedmiotem jej zainteresowania już w trakcie studiów było prawo karne materialne, wykonawcze, kryminalistyka i kryminologia. W trakcie studiów była również członkiem i sprawowała funkcje zarządcze w licznych kołach naukowych trudniących się ww. tematyką. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego pod kierownictwem dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasza Kalisza, nt. Recydywa penitencjarna - próba ustalenia czynników warunkujących powrót skazanych do przestępstwa. Głównym aspektem jej pracy magisterskiej było przeprowadzenie badań m. in. na terenie Zakładu Karnego w Wołowie.

    You May Also Like