Jazda pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu

Chciałbym zaznaczyć, że moim zamiarem nie jest opisywanie procedur służących uniknięciem odpowiedzialności karnej jednak w obecnych czasach mamy do czynienia z coraz częstszymi drogowymi kontrolami policji i nie zawsze zakwalifikowanie kierującego jako popełniającego wykroczenie lub przestępstwo jest uzasadnione.

Ze względu na fakt, że dolegliwości tak wykroczeniowe jak i karne są bardzo surowe przeprowadzenie rzetelnej oceny kwalifikującej osobę do grona naruszających prawo ma istotne znaczenie dla dalszego życia obywatela. To samo dotyczy samych procedur jakie są przeprowadzane przez organy ścigania. Moim zdaniem czynności te winny być wykonywane ze ścisłym przestrzeganiem istniejących przepisów jak również z użyciem odpowiednich i dopuszczonych do kontroli urządzeń pomiarowych.

Bardzo często w wypadku kontroli drogowej na skutek której policjanci podejrzewają złamanie prawa i po dokonaniu pomiarów, osoba jest zatrzymywana i przewożona na komisariat policji, gdzie odbywają się czynności procesowe tj. kolejne pomiary, przesłuchanie kierowcy – potencjalnego podejrzanego czy jeszcze inne procedury.

Te pierwsze godziny po zatrzymaniu mają istotny wpływ na późniejszy przebieg postepowania karnego i możliwość obrony. Zdarzają się przypadki gdzie śledczy namawia do przyznania się do winy i poddania dobrowolnej karze oferując tzw. łagodny wymiar kary, który nie zawsze odpowiada interesom zatrzymanego. Dlatego warto się zastanowić i pamiętać, że jeżeli jest się potencjalnym podejrzanym to oprócz konieczności ujawnienia swoich danych oraz poddania się badaniom nie ma obowiązku składania jakichkolwiek wyjaśnień w sprawie. Zawsze można to poczynić później, choćby nawet przed Sądem.

Prawo wyodrębnia dwa stany związane ze spożyciem alkoholu:
– stan po użyciu alkoholu, który jest wykroczeniem. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł. Dodatkowo sąd zmuszony jest orzec w stosunku do kierowcy, który popełnił omawiane wykroczenie, obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, który obejmować powinien pojazd, którym sprawca dopuścił się popełnienia wykroczenia.

– stan nietrzeźwości tj. kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Stan nietrzeźwości występuje, kiedy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.
Rozróżnienie to jest istotne z punktu widzenia prawa karnego bowiem wpływa m.in. na rodzaj i wysokość kary.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem stypizowanym w art. 178a§1 Kodeksu karnego (k.k.), który brzmi: kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Dodatkowo kara jest zaostrzana w wypadku tzw. recydywy tj. popełnienia przestępstwa po raz drugi w okresie trwania kary poprzedniej.

Jeżeli kierowca prowadzący samochód w stanie nietrzeźwości (art.178a §1) był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Powyżej przedstawiłem komentarz i obowiązujące przepisy dotyczące karania kierowców kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania w tej kwestii.

W następnym wpisie będę omawiał jazdę po użyciu środków odurzających w szczególności marihuany.

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like