Rozwód

Rozwód

Czasami musimy zmierzyć się z rzeczywistością i uznać, że związek małżeński, który zawarliśmy niestety nie ma szansy na przetrwanie. Z mojej praktyki wynika, że 99% osób, które tak sądzą o swoim związku małżeńskim w zasadzie już nie mają żadnych relacji partnerskich, jedynie w grę wchodzą emocje albo obojętność.

Wtedy zadajemy sobie pytanie co zrobić, żeby formalnie rozwiązać nieudane małżeństwo.

W tym wpisie postaram się naświetlić krok po korku jak rozwiązać małżeństwo, czyli uzyskać rozwód.

O rozwodach orzekają Sądy Okręgowe pod którego jurysdykcją było ostatnie miejsce zamieszkania małżonków. Ze względu na fakt, że Sądy Okręgowe stanowią II wyższa instancję orzeczniczą a w związku z tym jest ich mniej, nietrudno zorientować się, który Sąd Okręgowy ze względu na miejsce zamieszkania będzie właściwy do rozpoznania pozwu o rozwód.

Do Sądu należy skierować pozew, czyli pismo, w którym należy zamieścić obowiązkowe zapisy.

W piśmie należy zamieścić datę, sąd do którego kierowany jest pozew o rozwód a następnie wpisać dane osób (stron): imię nazwisko, adres zamieszkania (adres do którego chcemy ażeby sąd dostarczał korespondencję w tym pesel. Powód to osoba żądająca rozwodu a pozwany to przeciwnik, czyli ta osoba którą pozywamy.

Do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa, a jeśli posiadamy dzieci to akty urodzenia wszystkich dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Należy również wpłacić na konto sądu dostępne w Internecie stosowną opłatę sądową (obecnie 600 zł.). Opłatę można również zapłacić w kasie sądu

W pozwie należy zamieścić żądania jakie chcemy, ażeby sąd uwzględnił. I Tak:

  1. Żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód z winy drugiej strony, czy też bez orzekania o winie, ale musza się na to zgodzić dwie strony i ostatecznie Sąd,
  2. Czy żądamy podziału użytkowania mieszkaniu, w którym przebywamy z małżonkiem.
  3. Czy mamy wspólność małżeńską, czy została ona zniesiona,
  4. Powołanie świadków, jeżeli chcemy, aby potwierdzili jakieś okoliczności w szczególności dowody winy współmałżonka,
  5. Czy żądamy zwrotu poniesionych kosztów od przeciwnika.

Jeżeli ze związku pochodzą dzieci należy zawrzeć kolejne żądania. I tak;

  1. Czy władza rodzicielska ma być ograniczana, jeśli tak, to komu ma być powierzona, matce, czy ojcu,
  2. Jeśli władza jest ograniczana to jak będą ustalane kontakty drugiego rodzica z małoletnim dzieckiem
  3. Żądana wysokość alimentów na małoletnie dziecko.

Sąd rozpoznaje sprawę rozwodową w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników.

Obecnie w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego nie ma osobnego posiedzenia w sprawie podjęcia mediacji i ewentualnego zrezygnowania z orzekania o rozwodzie, ale Sąd podejmuje próbę pojednania małżonków w szczególności doprowadzenia do zgodnego ustalenia wspólnych oczekiwań co do zasad rozwiązania małżeństwa.

Oczywiście są procesy proste i łatwe, gdzie małżonkowie zgodnie chcą rozwodu. Obecnie jest ich większość. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy małżonkowie chcą nawzajem udowodnić sobie winę. Często tez zdarza się, że walczą o powierzenie wyłącznej władzy rodzicielskiej. Sporna jest też wysokość alimentów na małoletnie dzieci.

W kontekście winy należy podnieść, że wina małżonka nie musi przejawiać się tylko w zdradzie fizycznej, ale również wyróżnia się tzw. zdradą psychiczną. Przez zdradę psychiczna należy rozumieć nawiązanie takich stosunków z inną osobą, w którym to przedkłada się osobę trzecią nad małżonkiem; tu mogą być umizgi, uśmiechy, szepty, spojrzenia na inna osobę. Musi to jednak być zachowaniem stałym i powtarzalnym a nie mieć jednorazowego przypadku. Wyjaśnienie takiego typu zdrady nie jest łatwe i w każdym wypadku może mieć inny wymiar.

Co do powierzenia władzy rodzicielskiej to zazwyczaj o tym orzeka zespół biegłych i określa, które z rodziców przejawia lepsze predyspozycje do wychowywania dzieci oraz uwzględnia również dobro małoletnich tj. czyja władza rodzicielska będzie zasadniejsza z punktu widzenia dziecka.

Alimenty przyznawane na dzieci są uzależnione od uzasadnionych ich potrzeb. Osobą żądająca alimentów winna przedstawić jakie są poszczególne koszty utrzymania m.in. jedzenie, ubrania, szkoła czy przedszkole, zajęcia dodatkowe czy hobby, kieszonkowe, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących opłaty za mieszkanie, w którym będzie przebywał. Co ważne dziecko ma prawo do życia w takich warunkach w jakich żyją obydwoje rodzice. Tak, więc jeśli ojciec lub matka jest majętna alimenty można żądać w wyższej aniżeli przeciętnie wysokości. Dobrze jest zbierać wszelkie rachunki lub paragony za zakupy, aby móc przedstawić je w Sądzie.

W następnych wpisach będę się starał omówić dalsze szczegóły rozwodów i omówić ciekawsze sprawy jakie prowadziłem w mojej wieloletniej praktyce.

About adw. Artur Nowicki

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Posiada tytuł adwokata i radcy prawnego. Praktykę prawniczą prowadzi od 1998 r. Specjalista z zakresu prawa medycznego uczestnik wielu konferencji obejmujących swoim zakresem praktyczne aspekty działalności leczniczej, błędu w sztuce medycznej oraz szkoleń organizowanych m.in. przez The Royal Society of Medicine–Brytyjskie Królewskie Stowarzyszenie promujące wymianę informacji i poglądów na temat nauki, praktyki i organizacji medycyny. Dodatkowo specjalizuje się w dziedzinach z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeniowego. Klientom indywidualnym doradza w zakresie odszkodowań, prawa rodzinnego i karno-gospodarczego.

    You May Also Like