Miesiąc: Marzec 2017

Sąd Najwyższy uznał, że strona ma prawo zdecydować, że podejmie czynność procesową dopiero w ostatnich dniach terminu. Jeśli wówczas powstanie usprawiedliwiona przeszkoda do jej dokonania, to nie można uznać, że strona jest “winna” przekroczeniu terminu.

Sąd apelacyjny w sprawie o emeryturę oddalił apelację ubezpieczonego od wyroku sądu okręgowego. Odpis tego orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi ubezpieczonego w dniu 2 lutego 2016 r. Z tego względu termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął po dwóch miesiącach od tego dnia, tj. w dniu 2 kwietnia 2016 r.

Pełnomocnik ubezpieczonego w dniu 11 kwietnia 2016 r. wniósł skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego. Jednocześnie złożył on wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Uzasadniając swój wniosek, pełnomocnik wskazał, iż uzyskał on umocowanie do zastępowania ubezpieczonego przed Sądem Najwyższym i wniesienia skargi kasacyjnej dopiero w ostatnich dniach marca 2016 r. Z powodu swojego nagłego zachorowania nie był on natomiast w stanie w terminie do 2 kwietnia 2016 r. przygotować skargi kasacyjnej. Pełnomocnik przedłożył zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, iż do dnia 4 kwietnia 2016 r. był chory, a jego stan zdrowia uniemożliwiał mu przygotowanie pism procesowych.

Nieuwzględnione twierdzenia pełnomocnika ubezpieczonego

Sąd apelacyjny oddalił wniosek pełnomocnika o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i jednocześnie odrzucił skargę kasacyjną, uznając, że została ona wniesiona po upływie terminu.

Na podstawie art. 168 § 1 k.p.c. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Strona była winna zaistniałej sytuacji

W oparciu o powołany wyżej przepis, sąd apelacyjny wskazał, iż nie jest możliwe przywrócenie ubezpieczonemu terminu na złożenie skargi kasacyjnej. Ubezpieczony był winny tego, że doszło do przekroczenia terminu we wniesieniu pisma. Udzielenie pełnomocnikowi pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej dopiero na kilka dni przed upływem terminu do wniesienia skargi świadczy o winie strony. Oceny zasadności wniosku o przywrócenie terminu nie zmienia natomiast to, że pełnomocnik ubezpieczonego chorował.

Niedbalstwo ubezpieczonego

Sąd apelacyjny wskazał, że nie zasługuje na uwzględnienie wniosek o przywrócenie terminu, jeśli okoliczności sprawy wskazują na to, że zachowanie strony nosi znamiona winy, w jakiejkolwiek postaci. Jednym z rodzajów winy jest niedbalstwo. Zdaniem sądu, właśnie taki zarzut można postawić ubezpieczonemu, który zwlekał z udzieleniem pełnomocnikowi pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej na kilka dni przed upływem terminu do wniesienia tego pisma. Sąd zaznaczył, że skoro w toku sprawy ubezpieczony korzystał z pomocy pełnomocnika, to po wydaniu wyroku przez sąd odwoławczy pełnomocnik strony powinien był pouczyć swojego klienta o możliwości wniesienia skargi kasacyjnej. Ubezpieczony nie udzielił pełnomocnikowi pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej odpowiednio wcześniej. Bezczynność strony związana z zaniechaniem niezwłocznego udzielenia pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej na kilka dni przed upływem terminu wskazuje na brak należytej dbałości o swoje interesy. Brak jest więc podstaw do przywrócenia terminu, nawet mimo tego, że ustanowiony pełnomocnik nie był w stanie sporządzić skargi w ustawowym terminie z powodu swojej choroby.

Zażalenie ubezpieczonego

Pełnomocnik ubezpieczonego wniósł zażalenie na postanowienie i wniósł o zmianę postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz o przywrócenie tego terminu, a także o uchylenie postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej.