Miesiąc: Październik 2020

BRAK ZWROTU ŚRODKÓW PRZEZ DEWELOPERA WNIESIONYCH TYTUŁEM WKŁADU WŁASNEGO. WYGRANY PROCES NABYWCY.

Tematyka dotycząca umowy deweloperskiej jest dosyć często poruszana przez tut. Kancelarię. Jest to jedna ze specjalizacji Kancelarii, dlatego też wielość spraw z niezwykle różnorodną problematyką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki deweloperskiej, pozwala nam na bieżące zdobywanie doświadczenia, celem możliwie najszerszej ochrony interesów naszych Klientów.

Doświadczenie pozwala stwierdzić, że gama problemów z którymi spotyka się potencjalny nabywca jest niezwykle szeroka. Dlatego też tak często w kolejno przedstawianych Państwu artykułach, podkreślamy istotność samej treści umowy deweloperskiej. To ona generuje bowiem prawa i obowiązki i stanowi dla Państwa ochronę w przyszłości.

Sytuacja naszych Klientów z którą przeszło nam się zmierzyć, była właśnie owocem zawarcia umowy deweloperskiej, która nie chroniła ich w sposób wystarczający. Deweloper zaś podjął próbę wykorzystania nieostrych postanowień zawartej z nabywcami umowy deweloperskiej, celem zatrzymania wniesionych przez nich środków tytułem wkładu własnego. Umowa w jasny sposób nie przedstawiała nabywcy w jaki sposób winien od niej odstąpić i jak liczony jest termin do wykonania rzeczonego prawa, co stanowiło początek problemów.

Zastrzeżenie umownego prawa do odstąpienia od umowy jest rzeczą niezwykle istotną, zwłaszcza w przypadku nabywcy, który przy nabyciu nieruchomości wspiera się kredytem hipotecznym udzielanym przez bank. Z pola widzenia nie można tracić przecież możliwości, odmowy przez bank finansowania (udzielenia kredytu hipotecznego). W takiej sytuacji bowiem, uaktualnia się prawo do odstąpienia od zawartej umowy deweloperskiej – w sytuacji, kiedy takowe postanowienie zostało w umowie zawieranej z deweloperem zastrzeżone, nadto w sposób w odpowiedni.

Nabywcy, których sprawa jest przedstawiana w niniejszym artykule, niestety pomimo niezrozumienia treści zawieranej umowy deweloperskiej, zapewniani przez dewelopera o jej prawidłowości, położyli w nim zaufanie. Problemy objawiły się w chwili odmowy udzielenia przez bank kredytu hipotecznego. Nabywcy podjęli wówczas próbę odstąpienia od zawartej umowy, celem odzyskania środków złożonych deweloperowi tytułem wkładu własnego. Niestety zawarta umowa, której treść miała stanowić podstawę do wykonania prawa do odstąpienia przez Nabywców, obarczona była brakami, postanowieniami nieostrymi i nie spełniała wymogów jakie na kształt takiej umowy nakłada tzw. ustawa deweloperska. Deweloper wykorzystując powyższe, odmówił nabywcom zwrotu wkładu własnego. Obecnie wynoszący wkład własny w wysokości 20% wartości nieruchomości pozwala wyobrazić sobie rozmiar kwoty, którą Nabywcy zainteresowani kupnem nieruchomości w obrębie Wrocławia, narażeni byli stracić.

Wieloletni proces, interpretacja nieostrych postanowień umownych, wykazanie zawinienia dewelopera w procesie negocjacji umowy, pozwoliło nam zakończyć z sukcesem opisywaną sprawę i odzyskać dla Nabywców środki bezprawnie zatrzymane przez dewelopera. Z ogromną satysfakcją Kancelaria przyjęła wyrok Sądu I i II instancji (deweloper wywiódł bowiem apelację od wyroku wydanego w I instancji, nie godząc się na zwrot środków Nabywców), również wobec zobrazowania deweloperowi, że nawet przy wykorzystaniu swojej silniejszej pozycji, Nabywca przy odpowiednim wsparciu, wcale nie jest na przegranej pozycji.

Wniosek, który próbujemy Państwu nasunąć po przedstawieniu problemu z jakim spotykali się nasi Klienci jest jeden: treść zawieranej umowy deweloperskiej jest szalenie ważna i nie można jej bagatelizować. Proszę pamiętać, że umowa zawierana jest na zły czas i właśnie wtedy ma służyć dla Państwa ochrony.

Wiele razy zwracaliśmy uwagę naszym Klientom, że niezrozumienie treści zawieranej umowy, wątpliwości co do jej treści, powinny spotkać się ze wsparciem specjalisty, który ów umowę zaopiniuje i Państwa zabezpieczy. Koszt bowiem późniejszego ewentualnego procesu jest niewspółmierny wyższy. Co więcej jego wynik nie jest pewny (zwłaszcza w stanach faktycznych jak opisany, kiedy to umowa nie chroni Nabywcy, a jedynie dewelopera), o czym nie można zapominać. Konwalidowanie treści już zawartej umowy w takiej jak opisywana sytuacja, nie jest już po jej zawarciu możliwe. Zadbajmy zatem o jej kształt zdecydowanie wcześniej.

                                                                                            adwokat. Aleksandra Maruszczak – Eljasiak